ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการค้าประเวณี โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,158 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ใช้เกณฑ์ตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane กำหนดว่า ประชากรเกิน 100,000 คนต้องการความเชื่อมั่น 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 3% ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,111 กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ กล่าวว่า ผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อปัญหาการค้าประเวณี ในมุมมองต่างๆของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เนื่องจากปัญหาการค้าประเวณีในมุมมองของชาวต่างชาติได้มุ่งเป้าว่าประเทศไทยเป็นเมืองในระดับต้นๆที่มีชื่อในด้านการค้าประเวณี รวมไปถึงในช่วงที่ผ่านมามีข่าวคดีการค้าประเวณีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการค้าประเวณีในประเทศไทยนั้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ 2539 และ พระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ปัญหาการค้าประเวณีซึ่งในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการค้าประเวณีทางอินเทอร์เน็ต และปัญหาดังกล่าวจะมีการแก้ไขอย่างไรต่อไป ซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้ต่อปัญหาการค้าประเวณี มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยพบเห็นการค้าประเวณี ร้อยละ 53.0 รองลงมาคือ ไม่เคย ร้อยละ 31.1 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.9

 

ประเภทที่พบเห็นการค้าประเวณี อันดับหนึ่งคือ ยืนรอข้างถนน รอบสวนลุมพินี วงเวียนใหญ่ วงเวียน 22 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ร้อยละ 43.2 อันดับที่สองคือ สถานบันเทิง  คาเฟ่  ร้านคาราโอเกะ  สปา  ร้านตัดผม ร้อยละ 29.7 อันดับที่สามคือ สถานบริการอาบอบนวด / นวดแผนโบราณ ร้อยละ 16.8 และอันดับที่สี่คือ อินเทอร์เน็ต / ออนไลน์ ร้อยละ 10.3

 

ปัจจัยทำให้เกิดการค้าประเวณี อันดับที่หนึ่งคือ เงินใช้จ่ายไม่เพียงพอ ร้อยละ 30.6 อันดับที่สองคือ ถูกหลอกถูกบังคับ ร้อยละ 24.9 อันดับที่สามคือ ครอบครัวยากจน ร้อยละ 21.5 อันดับที่สี่คือ ความฟุ้งเฟ้อตามสมัยนิยม ร้อยละ 11.7 และอันดับที่ห้าคือ ประชดชีวิต ร้อยละ 11.3

 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยพบเห็นการค้าประเวณีทางอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ ไม่เคย ร้อยละ 27.8 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.9

 

โดยทราบว่าต่างชาติมองประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีการค้าประเวณีในอันดับต้นๆของโลก ร้อยละ 58.1 รองลงมาคือ ไม่ทราบ ร้อยละ 29.1 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.8

 

อยากให้มีการนำ มาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ร้อยละ 52.7 ไม่อยาก ร้อยละ 28.4 และ ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.9

 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าประเทศไทยไม่พร้อมกับการเปิดให้มีการค้าประเวณีอย่างถูกกฎหมาย ร้อยละ 49.3 คิดว่าพร้อม ร้อยละ 33.8 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 16.9

 

รายละเอียดของการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการค้าประเวณี

 

 • ท่านเคยพบเห็นการค้าประเวณีหรือไม่

 

เคย ร้อยละ 53.0

ไม่เคย ร้อยละ 31.1

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.9

 

 • ท่านเคยพบเห็นการค้าประเวณี ประเภทใดมากที่สุด

 

ยืนรอข้างถนน รอบสวนลุมพินี วงเวียนใหญ่ วงเวียน 22 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ร้อยละ 43.2

สถานบันเทิง  คาเฟ่  ร้านคาราโอเกะ  สปา  ร้านตัดผม ร้อยละ 29.7

สถานบริการอาบอบนวด / นวดแผนโบราณ ร้อยละ 16.8

อินเทอร์เน็ต / ออนไลน์ ร้อยละ 10.3

 

 • ท่านคิดว่าปัจจัยทำให้เกิดการค้าประเวณี คืออะไร

 

เงินใช้จ่ายไม่เพียงพอ ร้อยละ 30.6

ถูกหลอกถูกบังคับ ร้อยละ 24.9

ครอบครัวยากจน ร้อยละ 21.5

ความฟุ้งเฟ้อตามสมัยนิยม ร้อยละ 11.7

ประชดชีวิต ร้อยละ 11.3

 

 • ท่านเคยพบเห็นการค้าประเวณีทางอินเทอร์เน็ต หรือไม่

 

เคย ร้อยละ 61.3

ไม่เคย ร้อยละ 27.8

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 10.9

 

 • ท่านเคยพบเห็นการค้าประเวณีทางอินเทอร์เน็ต จากสื่อออนไลน์ประเภทใดมากที่สุด

 

Facebook ร้อยละ 43.6

เว็บไซด์ ร้อยละ 15.9

Twitter ร้อยละ 10.5

Line ร้อยละ 9.2

Instagram ร้อยละ 7.3

Wechat ร้อยละ 5.0

BeeTalk ร้อยละ 4.8

อื่นๆ ร้อยละ 3.7

 

 • ท่านทราบหรือไม่ว่า ต่างชาติมองประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่มีการค้าประเวณีในอันดับต้นๆของโลก

 

ทราบ ร้อยละ 58.1

ไม่ทราบ ร้อยละ 29.1

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.8

 

 • ท่านรู้สึกว่าการค้าประเวณีเป็นเรื่องปกติ ใช่หรือไม่

 

ใช่ ร้อยละ 32.6

ไม่ใช่ ร้อยละ 55.3

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 12.1

 

 

 • ท่านคิดว่าในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้มงวดในการป้องกันไม่ให้มีการค้าประเวณี ใช่หรือไม่

 

ใช่ ร้อยละ 32.7

ไม่ใช่ ร้อยละ 50.4

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 16.9

 

 • ท่านทราบหรือไม่ว่า การค้าประเวณี เป็นการกระทำผิดกฎหมาย

 

ทราบ ร้อยละ 55.6

ไม่ทราบ ร้อยละ 28.5

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.9

 

 • ท่านคิดว่าในปัจจุบันการค้าประเวณี มีผู้มีอิทธิพลอยู่เบื้องหลัง ใช่หรือไม่

 

ใช่ ร้อยละ 49.3

ไม่ใช่ ร้อยละ 29.3

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 21.4

 

 • ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมกับการค้าประเวณี หรือไม่

 

เคย ร้อยละ 11.5

ไม่เคย ร้อยละ 73.5

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.0

 

 • ท่านคิดว่าการค้าประเวณี เป็นปัญหาที่รัฐบาลควรแก้ไขในลำดับต้นๆ ใช่หรือไม่

 

ใช่ ร้อยละ 55.2

ไม่ใช่ ร้อยละ 26.9

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 17.9

 

 • ท่านอยากให้มีการนำ มาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีหรือไม่

 

อยาก ร้อยละ 52.7

ไม่อยาก ร้อยละ 28.4

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 18.9

 

 • ท่านคิดว่าประเทศไทยพร้อมแล้วหรือยังในการเปิดให้มีการค้าประเวณี อย่างถูกกฏหมาย

 

พร้อม ร้อยละ 33.8

ไม่พร้อม ร้อยละ 49.3

ไม่แน่ใจ ร้อยละ 16.9

ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์

 1. เพศ ชาย ร้อยละ 50.4 หญิง ร้อยละ 49.6
 2. อายุ ต่ำกว่า 20 ปี ร้อยละ 5.8 21 – 25  ปี ร้อยละ 29.7 26 – 30  ปี ร้อยละ 17.8
 1. – 35  ปี ร้อยละ 18.2 36 – 40  ปี ร้อยละ 13.0 41 –  45 ปี ร้อยละ 6.7

46 –  50 ปี ร้อยละ 5.0 มากกว่า 50 ปี ร้อยละ 3.8

 1. อาชีพ นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา ร้อยละ 33.2

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 17.5

พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 22.1

นักธุรกิจ/เจ้าของกิจการส่วนตัว ร้อยละ 18.5

แม่บ้าน ร้อยละ 8.7
ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่วันที่ 29 เมษายน 2560