การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ จัดงานนำเสนอแผนปฏิบัติการส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานภายในงาน พร้อมร่วมรับฟังแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ณ ร้านหลองข้าวลำ (เวียงกุมกาม) โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว พร้อมด้วยสื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟัง

โดยในปี 2561 นี้ คณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติมีมติให้ใช้ยุทธศาสตร์ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” (Amazing Thailand Tourism Year 2018) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 เพื่อเน้นย้ำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลเรื่องของความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยาและการต่างประเทศ ก่อให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เจริญเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยนำรายได้สู่พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกที่เติบโตอย่างแข็งแรง

ภายในงาน นางปิ่นนาถเจริญผล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ ได้กล่าวว่า ในด้านการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ไว้จำนวน 5 โครงการ ภายใต้ 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่การกระตุ้นการใช้จ่ายนักท่องเที่ยวกระแสหลัก,ขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ และกระจายพื้นที่และเวลาในการท่องเที่ยวด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้

1.โครงการเที่ยวเก๋ไก๋..สไตล์เชียงใหม่ (เจาะกลุ่ม Gen Y)

2.โครงการเที่ยวย้อนวันสไตล์เก๋าๆ (เจาะกลุ่มผู้สูงอายุ Silver Age)

3.โครงการ Chiang May Sports Festival 2018 (เจาะกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งและชอบเล่นกีฬา Sport Lover)

4.โครงการ Women In Wonder Chiang May (เจาะกลุ่มผู้หญิง)

5.โครงการเที่ยวเชียงใหม่…ไม่ธรรมดา (เจาะกลุ่มวัยทำงานที่เน้นการเดินทางพักผ่อน จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุกนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ บุกทำกิจกรรม Trade Meet และ Consumer Fair ยังจังหวัดต่างๆทางภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ให้มากขึ้น)

ผอ.ททท.เชียงใหม่ ยังกล่าวอีกว่า ในปี 2561 นี้ ททท.คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 8.4% และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10.4% พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่าเชียงใหม่ ยังเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศไทย