📢 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562 (นักเรียนเกิดระหว่าง 17 พ.ค.56 – 16 พ.ค.57)

📌กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร
วันที่ 1 – 29 ตุลาคม 2561 (วัน เวลาทำการ) ที่แผนกการเงิน อาคารอำนวยการ 1 (Grace Hall)
ราคาชุดละ 600 บาท (รวมค่าสมัคร)
🌐 หรือสมัครทางระบบออนไลน์ ที่ www.prc.ac.th

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แผนกทะเบียน
โทร. 0 5324 2038, 0 5324 2550 ต่อ 123 (วัน เวลาทำการ)
📧 E-mail: reg@prc.ac.th