จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล และสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้บริหาร ผู้เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

วันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล และสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  และเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกภาคส่วน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถูกจัดขึ้นโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ กิจกรรมบำเพ็ญกุศล และสาธารณประโยชน์ การปลูกต้นไม้ ประจำรัชกาลที่ 10 (ต้นรวงผึ้ง) และการทำความสะอาดศาสนสถานและโบราณสถาน เพื่อบำเพ็ญกุศล และสาธารณประโยชน์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้บริหาร ผู้เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีเกียรติ มีหน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ทัศนคติ ระหว่างประชาชนกับข้าราชการ ให้เป็นไปในทางที่ดีอีกด้วย

ทั้งนี้ วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่ยกความสำคัญให้กับข้าราชการพลเรือน ผู้ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการภารกิจของประเทศ และเป็นวันที่ข้าราชการพลเรือนพึงระลึกถึงการปฏิบัติหน้าที่ ทำงานรับใช้บ้านเมือง เพื่อการพัฒนาประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม