โครงการ Smart Bee นำโดย รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร หัวหน้าชุดโครงการ ได้จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเลี้ยงผึ้งให้มีมาตรฐาน      ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อความยั่งยืนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ผึ้งในยุค 4.0” ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ เพื่อเป็นการถ่ายทอด     องค์ความรู้จากงานวิจัยสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและผู้ที่สนใจ ให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สำหรับ           การพัฒนาและการจัดการการเลี้ยงผึ้งในประเทศไทย  และเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางและความงาม  ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในภาคเหนือ และยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผึ้งในภาคเหนือ

“การเลี้ยงผึ้งถือเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในเขตภาคเหนือ ซึ่งการส่งออกน้ำผึ้งโดยเฉพาะ      น้ำผึ้งลำไย สามารถสร้างมูลค่าการส่งออกกว่าร้อยล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ            รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากผึ้ง ได้แก่ นมผึ้ง และ เกสรผึ้ง ที่มีตลาดที่ยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากผึ้งถือเป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพและความงามที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเวชสำอางได้” รศ. ดร. ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร กล่าว

ทั้งนี้ การจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย                            ทั้งการบรรยาย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (มาตรฐานฟาร์มผึ้ง) โดยวิทยากรจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการการผลิตที่เหมาะสม การป้องกันและการปราบไรปรสิตโดยปราศจากสารเคมีอันตราย นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นมผึ้งในการต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคบริเวณผิวหนัง การต้านอนุมูลอิสระและการอักเสบ นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม Work shop ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่มีผลิตภัณฑ์ผึ้งเป็นส่วนประกอบหลัก” โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ทดลองทำสบู่เหลวโดยมีน้ำผึ้งเป็นส่วนประกอบ โดยอาจารย์และนักวิจัยในโครงการ Smart Bee ตลอดจนการตรวจคุณค่าทางการแพทย์ของผลิตภัณฑ์จากผึ้งและการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในยุค Thailand 4.0 โดยทางโครงการฯ ได้แนะนำการใช้แอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ โดย ดร. ชัยณรงค์ สินภู่ ทั้งนี้มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ารับการสัมมนากว่า 200 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  คุณวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์และบทบาทของหอการค้าต่อการส่งเสริมการค้าน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์อีกด้วย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนบูรณาการวิจัย   และนวัตกรรม (งบประมาณแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้ง Ricola Foundation ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่ให้การสนับสนุนการวิจัย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาเกี่ยวกับผึ้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เกษตรกรผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโครงการได้ทาง เว็ปไซต์ Smart Bee ที่ https://smart-beekeeper.com/ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง รวมถึงแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ เช่น มาตรฐานฟาร์ม หนังสือคู่มือการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Smart Bee คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 093-580-0013 e-mail: smartinsect18@gmail.com Line ID: SMART BEEKEEPERS Facebook page: Smart Bee