กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน) โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงาน Lanna Expo 2019 ในระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้จัดงานแถลงข่าวขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน Lanna Expo 2019 ภายใต้แนวคิด “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา นำคุณค่าสู่อาเซียน” ซึ่งภายในงานพบกับการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการสุดยอดผลิตภัณฑ์จากกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 อาทิ สินค้าหัตถกรรม,สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสินค้านวัตกรรมสร้างสรรค์,อาหารและเครื่องดื่ม,กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ,กิจกรรมด้านสุขภาพในงาน Lanna Expo 2019

ภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๑๐ โซนกิจกรรม ประกอบด้วย
– โซน Northern Food Valley จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารที่มีศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวนกว่า ๑๕๐ ร้านค้า และพบกับ Pavilion ภายใต้แนวคิด Innovative Food To The Future ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านการพัฒนายกระดับคุณภาพสินค้า กิจกรรมเชียงใหม่เมืองกาแฟ นำเสนอร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงกว่า ๒๔ ร้านค้า
– โซน Lanna Handicraft นำเสนอ Pavilion และคูหาแสดงและจำหน่ายสินค้าในรูปแบบศิลปหัตถกรรมที่มีการต่อยอดด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ กว่า ๖๐ คูหา และพบกับกิจกรรม
– โซน Royal Project พบกับนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด “คนอยู่คู่กับป่า” การเรียนรู้ต้นกำเนิดของโครงการหลวงขยายผลต่อยอดสู่การพัฒนาด้านชุมชน ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิต ผลิตภัณฑ์สู่การเป็นต้นแบบของโครงอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน
– โซน Lanna Health Fair พบกับการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร สินค้าและบริการด้านสุขภาพ กว่า 60 บูทครบวงจรและพบกับ การจัดแสดงนิทรรศการ ( Pavilion ) ชุมชนหมู่บ้านน้ำพุร้อนและผลิตภัณฑ์จากน้ำพุร้อน ครั้งแรกใน ภาคเหนือ
– โซนวัฒนธรรม พบกับกิจกรรมมหกรรมผ้าถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงวิถีชีวิตกาดหมั้ว 4 จังหวัด อาหารพื้นบ้านล้านนากว่า 50 ชนิด การสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม จากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
– โซน OTOP & SMEs ได้นำเสนอ Pavillion หมู่บ้านท่องเที่ยวในรูปแบบ Interactive 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และโอทอปชวนชิม จำนวนกว่า 180 ร้านค้า
– โซน Halal On Silkroad ได้จัดแสดงและหน่ายสินค้าต่าง
– โซน The Power of STI to InnoLanna โดยกระทรวงวิทย์ฯ นำเสนอนวัตกรรมผ้าทอล้านนาโดยมีแนวความคิดคือ “ในผืนผ้า จาก ๔ ขุนเขา” ที่รวบรวมสุดยอดผ้าทอล้านนาจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการและจัดแสดงผลงาน (Exhibitions & Showcases)
– โซน Hilight Pavillion นำเสนอนิทรรศการและจัดแสดงผลงาน-นวัตกรรม สินค้าและบริการเด่น ไฮไลท์ของงานและสุดยอดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1