เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้จัดงานมหกรรมสุขภาพ60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “MED CMU 60th Anniversary Expo 2019” ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 เวลา 09.00-18.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่า“คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกในส่วนภูมิภาค และเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่สามของประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์ที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันได้ก่อตั้งขึ้นครบรอบ ๖๐ ปี จึงได้จัดงานเฉลิมฉลองขึ้น โดยการจัดงาน “มหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MED CMU ๖๐ th Anniversary Expo ๒๐๑๙) ขึ้น” ซึ่งภายในงานจะมีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพสูงในการวินิจฉัยโรค ให้การบริการที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อเป็นการขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์และศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของอาจารย์แพทย์หลายๆสาขาและนวัตกรรมเทคโนโลยีการวินิจฉัย และรักษาโรคของโรงพยาบาลและศูนย์ต่างๆ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับความรู้ด้านความก้าวหน้าทางการแพทย์ รวมถึงการให้บริการและส่งเสริมให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและป้องกันภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆ

ภายในงานจัดให้มีการเสวนาให้ความรู้โดยอาจารย์แพทย์ผู้เฉพาะทางหลายสาขาบนเวทีตลอดทั้งสามวัน เช่น ปัญหาหมอกควัน กัญชาทางการแพทย์ เลสิคนวัตกรรมแห่งการมองเห็น ถั่งเช่าผ่านหมอจีน เป็นต้น การแสดงนวัตกรรมการวินิจฉัยและรักษาโรค อาทิ เครื่อง MRI 3 Tesla นวัตกรรมการรักษาทารกในครรภ์สุดล้ำ นวัตกรรมรักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า วัดสายตาด้วยเครื่อง Auto Refraction และวัดความดันลูกตาเครื่อง Air Puff  เป็นต้น และยังมีนิทรรศการและบูทให้ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์กว่า 30 บูท เช่นต้น การให้ความรู้ข้อเข่าเสื่อมและโรคกระดูกพรุน นวัตกรรมรักษาออฟฟิศซินโดรมด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ปรึกษาโรคกระดูกและข้อกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับ คลินิกกระดูกและข้อ การฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพและสัมผัสประสบการณ์ในห้องผ่าตัดจำลองจากภาควิชาวิสัญญีวิทยา เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนในภาคเหนือได้เห็นความสำคัญของการดูแลรักษา ป้องกันสุขภาพ และเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการวินิจฉัยอีกด้วย