นายสุรเชษฐ์ บุญเทพ ประธานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาชมรมฯ ได้เข้าพบนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกอบจ.เชียงใหม่ และนายอดิศร กำเนิดศิริ รองนายก อบจ.เพื่อแนะนำชมรมฯและปรึกษาหารือในแนวทางการขับเคลื่อนระหว่างชมรมฯกับท้องถิ่นเพ่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สูงอายุ โดยนายบุญเลิศกล่าวว่าได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยรับเป็นที่ปรึกษา พร้อมได้นำเสนอแผนการ พัฒนา การขับเคลื่อนชมรมผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น