เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้มีคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่งตั้งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 มีคำสั่งให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เป็นสมัยที่ 2 วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป